Zpracování osobních údajů

                                                                                                                                              Internetový obchod Antikvariát u kostela

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží, objednávkou po telefonu, či objednávkou přes e-mail  zákazník (kupující) potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Prodejce je správcem osobních údajů zákazníka podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (fakturační údaje - jméno a příjmení, adresa zákazníka, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email, telefonní číslo).

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodejcem a zákazníkem, a taktéž vedení uživatelského účtu.  Účelem zpracování osobních údajů může být dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodejce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodejce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Prodejce pro plnění kupní smlouvy používá nebo může používat služeb třetích stran, zejména služeb smluvních přepravců, poskytovatele webhostingu, správce e-shopu a služeb účetní a daňové kanceláře. Poskytovatelé těchto služeb jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a s těmito třetími stranami má prodejce uzavřeny zpracovatelské smlouvy. Prodejce tyto osobní údaje zásadně neposkytuje pro prodej třetím stranám.

1.6 Prodejce ukládá osobní údaje zákazníka po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě

1.7 Zákazník má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany prodejce plnit.

1.10 Ze strany prodejce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

1.11 Zákazník závazným potvrzením objednávky:

1.11.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodejce, a zároveň

1.11.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zákazník se zasílám informací dle odst. 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

1.11.3 Souhlas dle tohoto odstavce může zákazník kdykoliv písemně odvolat na adrese info@antikvariatukostela.cz.

1.12 Prodejce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu zákazník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.2 Prodejce  je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu.

2.3 Kontaktní údaje prodejce ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420606232914, info@antikvariatukostela.cz.

2.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace